GENERALFORSAMLING 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2010

Formandsberetning/ v. Flemming Brandrup

Generalforsamlingen, onsdag den 25. november 2015


Efter generalforsamlingen i november 2014 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Grete Justesen som næstformand, Peter Gabel Jensen som kasserer, Jens Barfod som sekretæull ¾r. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Jeanette Brønner og Jens Peter Ohlsen.

   Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder på skift i hjemmene, og er ellers i løbende kontakt om stort og småt inden for foreningens interesseområder. Medlemstallet er nogenlunde uændret, ca. 85.


Plancheudstillingen i Den Voigtske Gaard

Afslutningen på fotoregistreringsprojektet, der omfattede ca. 260 huse med høj bevaringsværdi i Faaborg By, blev afsluttet med en plancheudstilling den 23-25.4. 2015 i Den Voigtske Gaard, som var stillet vederlagsfrit til rådighed af Kirsten og Poul Styrbæk.

   Der var 6 plancher (200 x 80 cm), hvoraf de tre var produceret af Landsforeningen og tre var opbygget med billeder og tekst af vores lokalforening. Ligesom ved fotoregistreringsprojektet var Anders Rehde Nielsen en uvurderlig hjælp ved fremstillingen af plancherne. Projektet er koordineret af Landsforeningen og støttes økonomisk af Realdania og Kulturstyrelsen. Vores del af projektet blev støttet af Faaborgfondet med 25.000 Kr.

   Ved åbningen deltog ca. 30 interesserede. Vi havde inviteret borgmesteren, der takkede for foreningens indsats med registreringen af denne vigtige bygningskulturelle arv. Det vil få betydning for kommunens fremtidige forvaltning af disse værdier.

   De følgende kolde efterårsdage var der desværre ret få besøgende. Udstillingen blev afsluttet med en byvandring, hvor Anders og jeg blev fulgt af ca. 30 interesserede på et krydstogt gennem byens gader og stræder, hvor der blev fortalt byhistorie og bygningshistorier.

Plancherne var opstillet i sommermånederne i foyeren til Helios/Øhavsmuseet i Banegårdsbygningen og senere i nogle uger i Korinth Station i forbindelse med arkitekturens dag d. 1. oktober.


6. juni 2015. 100-års dagen for indvielsen af museumsbygningen til Faaborg Museum

Arkitekt Carl Petersens museumsbygning er et hovedværk i dansk arkitektur og en attraktion af international betydning. Det blev fejret med en ophængning af museets værker som det så ud i 1915, en udstilling om bygningshistorien (Carl Petersen, Kaare Klint, Knud V. Engelhardt) og udgivelse af jubilæumsbogen ”I skøn forening. Faaborg Museum i 1915” (11 forfattere, Hélène Binet).


1.-3.9. 2015. Arkitektstuderende på besøg

40 studerende (50% fra designskolen, 50% fra arkitektskolen) fra Kunstakademiets arkitekt og designskole i København besøgte Faaborg ledsaget af lærerne Steen Ejlers og Joachim Knop. Det var en intro-tur ved semestrets start på kandidatprogrammet ”Skrift og Wayfinding”. De studerende blev delt i 6 hold, der studerede købstadens skiltning. Hvert hold udvalgte et par facader, hvis skiltning de havde lyst til at bearbejde, og tanken var at det kunne føre frem til en ”Grafisk lokalplan”. Under besøget blev de også vist rundt på Faaborg Museum, kom på en Byvandring (Den gl. Gaard), besøgte Byhistorisk arkiv og blev af kommunens byggesagsafdeling orienteret om reglerne for skiltning i den bevarende lokalplan for Faaborg bymidte. Projektet, der løb over 1½ uge, blev afsluttet med en række skitseforslag, der er stillet til rådighed for kommunens byggesagsafdeling.


10.9.2015. Folkeuniversitetet. Arkitekt Thomas Hillerup, Mesinge.

”Ældre huse- vedligeholdelse og restaurering”

Fortalte om principperne for skånsom bygningsrestaurering af gamle huse, og omtalte det nye center for bygningsrestaurering i Gl. Broløkke under Hverringe.

Centret afholder en kursusrække i efteråret 2015 over 5 søndage i samarbejde med Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Hovedbudskabet er, at husene bør restaureres med de materialer, som de er bygget af, og for de ældste huses vedkommende opnås den bedste kvalitet ved anvendelse af de klassiske byggematerialer som linoliemaling, hvidtekalk, kalkmørtel og kernetræ.


15.9.2015. Folkeuniversitetet. Arkitekt Birte Skov, Kulturstyrelsen.

”Bygningskulturarv og bygningsbevarelse”.

Med udgangspunkt i bygningsfredningsloven gav foredraget indblik i, hvordan Kulturstyrelsen arbejder med bygningskulturarven. Kravene til de kvaliteter, der kan begrunde en bygningsfredning, blev omtalt, og den igangværende fredningsgennemgang, der sætter fokus på disse ”bærende fredningsværdier”.

I foredraget blev der givet flere eksempler på, hvordan fredede huse kan ændres til nye funktioner, uden at de bærende fredningsværdier ødelægges.


Affredninger i Faaborg

Fredningsgennemgangen i Faaborg- Midtfyn Kommune er afsluttet, og det har medført affredninger af 7 af byens ca. 40 fredede huse og bygningskomplekser.

Tårngade 12 (fredet 1945), Bryggergården 4 (fredet 1977), Vestergade 7 (fredet 1919), Adelgade 3 (fredet 1945) og Havnegade 28 (fredet 1978).

Affredningerne er hovedsageligt begrundet i store forandringer i husenes indre, som er sket inden bygningsfredningslovens ændring i 1980, hvorefter alle fredninger bliver behandlet som A.fredninger.


22.10.2015. Møde med Lokalsamfunds- og planudvalget.

Det er blevet en årlig tradition at vi inviteres til dialogmøde med udvalget, sammen med vores søsterforening By og Land Midtfyn. Begge foreninger havde budt ind med emner til drøftelse.

Kommunens arkitekturpolitik er ved at være færdigt formuleret. Fremlægges ved et borgermøde i januar, hvorefter den sendes i høring.

Den bevarende lokalplan for Faaborg Bymidte revideres ikke, som ellers udmeldt i avisen. Man finder at den fungerer efter hensigten. Vi fremhævede, at man i højere grad burde sikre, at bestemmelserne blev fulgt, specielt vedrørende skiltning og vinduer.

Det frønnede røde bindingsværk på det fredede vandrerhjem (Grønnegade 72) bliver udskiftet i løbet af de næste par år. Den ødelagte port til Østergade 17 bliver udskiftet med en tilsvarende. Kommunen er i dialog med kulturstyrelsen vedr. den originale udformning og farve. Vester Mølle (fredet) forventes solgt i nær fremtid og transformeret til et formål der respekterer de bærende fredningsværdier.

De arkitektstuderendes besøg blev omtalt.

Ifølge udvalget er der behov for revision af lokalplanen for Østerbro. Potentielle huskøbere afstår fra køb pga. afslag på tilføjelse af kviste og udbygninger på bagsiden af huset. Vi er åbne for en vis lempelse i kravene, men forventes at blive inddraget i planerne. Foreløbig er der ikke kapacitet i planafdelingen til at gå i gang med denne opgave.


Landsforeningens kampagne: ”Pas bedre på byerne”

Landsforeningens kampagne: ”Pas bedre på byerne” blev skudt i gang den 16. december. Kampagnen har fokus på de middelalderlige bymidter i landets gamle køull ¿bstæder. Vi har udarbejdet materialet vedrørende Faaborg, der fortæller om byhistorien og fokuserer på bemærkelsesværdige huse og bymiljøer, men der peges også på steder der trænger til et løft. Der er links til Google Street View, så man kan se de omtalte huse og steder på nettet.


Slagterigrundens fremtid

Det er ca. 30.000 kvadratmeter, der vil blive ryddet i løbet af 2016-17, og herefter ligge åbent for udbygning af en helt ny bydel. Vi deltog i et indledende borgermøde med havnevandring i foråret og besøgte Dialogbutikken i Havnegade i begyndelsen af oktober, hvor de to udvalgte projekter til videreudvikling var fremlagt. Det blev fulgt op med et borgermøde den 5. november. Ideudviklerne skal fremlægge deres færdige overvejelser 1. december, hvorefter kommunen vil tage stilling til, hvordan de overordnede greb i områdets udvikling skal være.

   Vi har ønsket, at området åbnes op med et byggeri, der i form og skala passer til byen og havnen. Vi synes, at man bør bevare den gamle administrationsbygning og pakhuset langs vestkajen. Tilkørselsvejen til denne del af havnen foreslås lagt bag om (vest for) pakhuset, således at området foran pakhuset kan blive et attraktivt opholdsareal.

Vi støtter forslaget om en bred kanal, der forbinder havnen med lystbådehavnen ved Lillestrand. Gadeforløbet i arealet bør være orienteret nord-syd i lighed med gadeforløbet ved den gamle havnefront.

Vi støtter en arkitektkonkurrence om udviklingen af området, i lighed med konkurrencen om havnefronten.


7.11.2015 Rundvisning på Brahetrolleborg Vandmølle

Rundvisningen var arrangeret af By og Land Midtfyn. Bent Longmose Jacobsen og Martin Jonøe fra C&W arkitekterne i Svendborg viste rundt. Der var ca. 40 deltagere.


Lille afsluttende billedkavalkade:

Den renoverede Byskole: Kulturhuset Byskolen. Vellykket renovering.

Den smadrede port til Østergade 17. Porten udskiftes med kopi.

Den gråmalede vestgavl på Det gule Pakhus. Protest førte til genetablering af gul gavl.

Kampagnen for Torvets ødelæggelse. Afstandtagen til kampagnens præmisser.

Sundskolens nye Indskolingsbygning/SFO. Årets Hus 2015.Generalforsamling 2014