GENERALFORSAMLING 2012

Formandsberetning

By og Land Faaborg og omegn

Generalforsamlingen onsdag den 28. november 2012


Efter generalforsamlingen den 24.11.2011 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Peter Gabel-Jensen som kasserer og Jens Barfod som sekretær.  Anders Rehde Nielsen er ansvarlig for hjemmesiden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Christina Riis Hansen og Jeanette Brønner. Christina bad om at blive ”hvilende medlem” af arbejdsmæssige grunde, men har heldigvis kunnet deltage i et par bestyrelsesmøder.


Bestyrelsen har holdt 5 møder siden sidste generalforsamling. Vi har ikke i år deltaget i landsforeningens arrangementer, men formanden vil deltage i det varslede formandsmøde i januar 2013. Foreningen har dog været i kontakt med foreningen omkring flere af de sager, som jeg vil omtale. Foreningen har 85 medlemmer, nogenlunde uændret fra sidste generalforsamling.


Fotoregistreringsprojektet:

Dette projekt, i samarbejde med Landsforeningen, Faaborg-Midtfyn Kommune og Byhistorisk Arkiv, har nu været mere end et år under vejs, og det er endnu ikke igangsat. Dette skyldes, at Landsforeningen ønsker at udbrede projektet til ca. 10 gamle købstæder, hvorfor man må have tilført mandskabsmæssige ressourcer for at koordinere det hele, foretage indlægning af billeder i fbb-databasen mv. Pilotprojektet, der omfattede Nyborg og Præstø er afsluttet. Landsforeningen har indsendt ansøgning til Fonden Realdania og Kulturstyrelsen om økonomisk støtte til fortsættelse af projektet. Det ventes afklaret i januar 2013.

Planen er, at fotografere alle huse i Faaborg (Faaborg bygrunde og Faaborg markjorder), som ved SAVE-vurdering blev klassificeret 1-4 i Kommuneatlas Faaborg (1992). Det drejer sig om ca. 200 huse. Billederne vil blive suppleret med de billeder, der blev optaget i 1992, og der vil blive indlagt udvalgte historiske fotos fra Byhistorisk Arkiv.

Anders Rehde Nielsen, Jens Barfod og jeg vil tage de aktuelle fotos, og indscanning af de historiske fotos vil blive foretaget på Byhistorisk Arkiv. Materialet vil herefter blive sendt til Landsforeningen, der har fået Kulturstyrelsens ”autorisation” til at lægge fotos ind i fbb-databasen.

Projektet vil skabe øget fokus på denne kulturarv hos husejerne og kommunen, og resultaterne vil blive vist på en afsluttende planche-udstilling.

Faaborgfondet har givet tilsagn om at støtte projektet med op til 25.000 kr.


Kulturmiljøbeskrivelser i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kommunalbestyrelsen har igangsat en analyse, der skal udpege de bevaringsværdige kulturmiljøer i kommunen. Dette skal indgå i de kommende Kommuneplaner, mhp. beskyttelse af kulturarven og kulturmiljøerne, når kortlægningen er færdig. I første omgang er det planen, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen 2013, som skal indeholde retningslinjer for beskyttelsen af kulturarv og kulturmiljøer, der dækker andelstiden og industritiden.

Sammen med repræsentanter fra bestyrelsen i By og Land – Midtfyn var Anders Rehde Nielsen og jeg til et møde i Ringe med museumsinspektør Lene Bang Krause fra Øhavsmuseet, der står for analysearbejdet. Hun redegjorde for principperne for kortlægningen, hvor der fokuseres på den kulturhistoriske udvikling, fortælleværdien , afgrænsningen af kulturmiljøet, de bærende bevaringsværdier i kulturmiljøet, evt. trusler og evt. udviklingspotentiale, fx. initiativer rettet mod ejere af de ejendomme, der udgør de bærende bevaringsværdier i kulturmiljøet.

   Indsatsen retter sig især imod en analyse af de ”rurale byer” i de tidligere kommuner, Broby, Årslev, Ringe og Ryslinge, idet den gamle Faaborg Kommune er vel belyst i Kommuneatlas fra 1992.


Arkitekturpolitik

Kommunens ”Kulturstrategi 2012-2020” blev forelagt ved et velbesøgt møde i Helios Teatret den 25. juni. I diskussionen bemærkede jeg, at bygningskulturen ikke var medtaget i kulturstrategien, formentlig fordi det henhører under et andet kommunalt udvalg end Kultur- og fritidsudvalget.

Kommunens udviklingsstrategi for 2012 rummer imidlertid forslag om, at der udarbejdes en arkitekturpolitik, ”som skal inspirere til kvalitet og æstetik inden for byggeri, planlægning og bydesign”. Det er uklart om man er gået i gang med at formulere en arkitekturpolitik, og vi har tilkendegivet, at vi gerne deltager i et sådant arbejde.


Affaldscontainere i Faaborg midtby

Jens Barfod og jeg deltog efter invitation i en udflugt til Aarhus den 26. juni 2012 sammen med udvalget for Teknik & Miljø, for at studere de containere, der er opstillet rundt omkring i Aarhus midtby. Under containeren, der er ca. 1 meter høj, er der en beholder, som tømmes hver 14. dag. Beboerne i nærheden dumper deres affaldsposer i den nærmeste container, der er placeret 50-100 meter fra boligen. I Aarhus er der containere til differentiering af papir, glas og batterier, og op til fire opstillet sammen. Hvis systemet indføres i Faaborg bliver det kun til husholdningsaffald, og kun en højst to containere opstilles hvert sted.

   Systemet rummer flere fordele. Det ser rodet ud, når de grønne affaldscontainere står opmarcherede i de smalle gader på tømningsdage, og de lugter i de små baggårde. Mange må bære affaldssække gennem huset fra baggården til tømning. De tunge renovationsbiler blokerer gaderne og ryster husene.

   Kommunen afholdte et borgermøde den 23.10.2012 for at vejre stemningen for eller imod tankerne om indføring af systemet i Faaborg. Der var kun ca. 30 fremmødte, hvoraf hovedparten fra kommunen og fabrikanten af containerne. Der blev udelukkende talt positivt for at gå videre med planerne, men vi understregede, at man skal gennemtænke nøje, hvor affaldscontainerne skal stå. Det bør være, hvor der er pladsdannelser og med vægt på det byæstetiske frem for teknisk lette løsninger.


Ønske om nedrivning af Svendborgvej 409B i Vester Åby


I juli 2012 blev vi orienteret om, at ejeren af den store hvide villa i Vester Åby ( John Madsen A/S landbrugsmaskiner) havde ansøgt kommunen om nedrivningstilladelse. Ejendommen var klassificeret med ”høj bevaringsværdi” (SAVE: 4) i Kommuneatlas Faaborg (1992), hvorfor der skulle indhentes nedrivningstilladelse i henhold til Bygningsfredningslovens § 18, og evt. forbud mod nedrivning kunne udstedes efter planlovens § 14. I sådanne sager er Landsforeningen og By og Land høringsberettigede.

   Villaen ligger som et markant ”Point de vue” i Vester Åby før den hvide kirke, når man kommer fra Faaborg, og i et fint samspil med den fine villa på vejens modsatte side. I høringssvarede fra både os og landsforeningen blev bygningens arkitektoniske kvaliteter fremhævet, og vi påpegede, at en fjernelse ville betyde en markant ændring af denne centrale del af Vester Åby. Ejendommens herlighedsværdier er imidlertid systematisk fjernet af ejeren, der har omdannet haven til grusparkeringsplads og ladet huset forfalde.

   Trods indsigelserne blev der givet nedrivningstilladelse pga. ejendommens dårlige stand, men nedrivningen er vist endnu ikke gået i gang. Der planlægges ikke nybyggeri på grunden, som formentlig vil blive brugt til udstilling af traktorer og landbrugsmaskiner.


Ønske om nedrivning af ejendommen Assensvej 540 i Faldsled


For et par år siden blev ejendommen købt af Ole Billum Byg, der ønskede at nedrive bygningen, idet man mente, at bygningen var i så ringe stand, at en restaurering ville blive urimeligt kostbar. Man ønskede at bygge nyt på den ret store grund med udsigt over Faldsledbugten.

   Det drejer sig om et meget karakteristisk 12-fags bindingsværkshus med halvvalmet stråtag og to skorstenspiber. To fyldingsfløjdøre mod vejen og småsprossede vinduer med kitfals.

   Huset har høj bevaringsværdi og er omfattet af en bevarende lokalplan fra 2004. Denne bevarende lokalplan er baseret på den registrant over husene i Faldsled, der blev udarbejdet af Hans Krog og Ole Mortensøn i 1980.

   I efteråret 2012 kom det så frem at Erhvervs- og Planlægningsudvalget var ”positive over for en dispensation” , der gav tilladelse til nedrivning og nybyggeri, hvorfor sagen blev sendt i høring,. Der kom stærke indsigelser mod nedrivning fra Øhavsmuseet, Kulturmiljøråd Fyn (Ellen Warring) og fra By og Land. Efter besigtigelse på stedet mente vi, at en restaurering af det eksisterende hovedhus til en attraktiv bolig var en realistisk mulighed, hvorfor der burde nedlægges forbud mod nedrivning.

   Som det fremgik at avisens dækning af sagen endte det med at Billum Byg solgte det til en ny ejer, der ønsker at restaurere ejendommen. Det er jo godt, hvis det bliver gjort med sans for ”husets sjæl”, og det bliver således ikke afklaret om det politiske udvalg og byrådet ville fastholde tilladelsen til nedrivning.


Bevarende og regulerende lokalplan for området Kildetoften-Assensvej i Faaborg


Der er bevarende lokalplaner for Faaborg Bymidte og Østerbrokvarteret, som er relativt restriktive.

En ny lokalplan for en del af den vestlige bydel har netop været i høring. Den er mere lempelig.

Der gives tilladelse til opsætning af solfangere og solcellepaneler, der maximalt må fylde 50 % af tagfladen, og de skal placeres symmetrisk i tagfladen. I bemærkningerne anføres at ”Solfangere og solceller må ikke virke skæmmende eller forringe det samlede udtryk af den bygning, hvorpå de etableres”. Administrationen af denne bestemmelse bliver interessant at følge.

I de to førstnævnte lokalplaner tillades opsætning af solfangere ikke, hvilket også må gælde solceller, lykkeligvis.

   Der har i øvrigt været en sag på Lyø vedr. afslag på ønsket om opsætning af solcellepaneler på ejendommen Søndenvej 19, der er omfattet af den bevarende lokalplan for Lyø By. Afslaget har været forelagt Natur- og Miljøklagenævnet, der har givet kommunen medhold.


Den fredede ejendom Adelgade 3

I august 2012 observerede vi, at nogle polske håndværkere var gået i gang med at renovere den fredede ejendom Adelgade 3, der nyligt var solgt efter en tvangsauktion.

   Ved kontakt til kommunens byggesagsafdeling og kulturstyrelsen blev det afklaret, at der ikke forelå tilladelse fra Kulturstyrelsen til de påtænkte byggearbejder. Huset er i 1945 fredet i klasse B. Denne fredningsklasse omfattede husets ydre fremtræden, klasse A omfattede både det ydre og indre. Disse fredningsklasser er imidlertid ophævet engang i 1980érne, og alle fredede huse behandles som fredet i klasse A. Det viser sig, at ejerne havde fået en rådgivning, der gik på de gamle fredningsbestemmelser, hvorfor de mente, at der var frit slag til ændringer i husets indre.

   Kulturstyrelsen ved arkitekt Tove Ekeberg standsede de igangsatte byggearbejder, men vi er orienteret om at der nu foreligger tilladelse til ændringerne i husets indre. Huset er i fare for affredning ved den kommende fredningsgennemgang.


Kirkehøjgaard i Horne

I januar 2012 henvendte vi os til Kulturstyrelsen, idet vi var bekymrede for det fremadskridende forfald af det fredede, firelængede gårdanlæg. Styrelsen fik samtidigt en henvendelse fra foreningen ”Stråtag” ved formanden, Torben Lindegaard Jensen. Kulturstyrelsen gik herefter ind i sagen, og gav økonomisk støtte til reparation af dele af stråtaget og genopførelse af den nedstyrtede skorstenspibe. Nordlængen fra 1778, der er med sulekonstruktion, er fortsat stærkt truet, med fare for sammenstyrtning.

Ved siden af porten er, som tidligere omtalt i forårets nyhedsbrev, opsat en smuk bronze-plakette, skænket i 1975 af den daværende Forening for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn. Som det fremgår af det følgende eksisterer denne forening stadig, men med base i Svendborg.


Assensvej 99 i Faaborg

I september fik vi en lidt speciel byggesag i høring. Ejerne af Assensvej 99 ønskede at ændre bygningens ydre, bl.a. ved indsætning af et stort vindue i plast med påklistrede sprosser, hvor der aktuelt var en port. Det pågældende hus er ”Enemærkehuset”, der er en vinkelbygget, stråtækt landejendom i bindingsværk. Det blev i 1980-82 flyttet til den nuværende placering i forbindelse med etableringen af Johan Rantzausvej. Initiativet til flytningen blev taget af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn, hvis formand, overlærer J.K. Groth ydede et personligt offer som kautionist for den nødvendige byggekredit. Foreningens ønske om at fastholde bevaringsværdierne blev formuleret i en deklaration, der blev underskrevet af ejeren.

Vi kunne ikke anbefale de påtænkte ændringer af huset, idet de ville stride imod den ovennævnte deklaration. Kommunens jurister mente imidlertid, at den høringsberettigede part var vores søsterforening i Svendborg, der fortsat bærer foreningens oprindelige navn. De blev derfor bedt om et høringssvar! Resultatet kender vi ikke.

   Den oprindelige forening blev i 1994 splittet op i to, idet man stiftede Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Faaborg Kommune, der i 2005 fik ændret navn til By og Land Faaborg og omegn.

   Bevaringen af ”Enemærkehuset” er på mange måder allerede tabt. Huset ligger nu ret umotiveret midt i et tæt bebygget parcelhus og rækkehus kvarter. Det kan forventes at kommunen vil søge bevaringsdeklarationen ophævet, og det bliver vel så efter aftale med Svendborg-foreningen!


Bøjestræde 5, 7 og 9

Bøjestrædes velbevarede bygningskultur er det væsentligt at værne om. Tre af husene har nyligt været sat til salg. Bøjestræde 5 var nær ved at blive solgt, men køberen trak sig pga. husets dårlige tilstand. Bøjestræde 7 og 9 er endnu ikke solgt. Kontantpris 1.150.000 kr.


Meldals Gaard

Forhuset på Meldals gård fra 1818 har nyligt fået malet facaden efter tilskyndelse fra Kulturstyrelsen, der har givet tilskud. Gården blev fredet i 1978.

Maleriet fra midten af 1800-tallet i Den gamle Gaard viser en bygning med et andet facadeudtryk, og i øvrigt med det blåsorte flag, der markerede farvergården.


Klokketårnet

Mandag den 12.11.2012 var Anders Rehde Nielsen og jeg for anden gang på inspektion af Klokketårnet efter restaureringens afslutning, og den sidste dag før nedtagningen af stilladset blev påbegyndt. Vi havde tidligere været til tops i september 2011. Arkitekt Morten Krogh Madsen og Klokketårnudvalget med Erik Buch og Einar Fogh Nielsen i spidsen deltog også. Udgifterne forventes at lande på 14.100.000 kr.


”Frk. Jensens” og den svævende karnap

I sommer blev der opsat et reklamebanner på facaden af den udmærkede restaurant. Det forsvandt hurtigt igen. Man må håbe, at ejerne får lyst og råd til at genskabe den karnapudbygning med helhvalmet tag, som tidligere eksisterede. Vi er vidende om at bygge- og vejmyndighederne vil kunne godtage en genopførelse.

En genskabelse af karnappen på Bylovs ejendom i Vestergade ville også hjælpe på den mishandlede bygning.


Raadhuset med og uden pølsevogn

Vi har fået flere henvendelser om parkeringen af den meget store pølsevogn foran rådhuset. Den står der næsten permanent og skæmmer facaden på den fredede bygning. Burde flyttes, evt. til Torvegade ud for gavlen af rådhuset. Hvad mener medlemmerne?


Faaborg Kulturhus Helios

Den 8. oktober 2012 blev det afsløret hvem af de 5 indbudte konsortier, der havde vundet konkurrencen om omdannelsen af Helios med omgivelser til et kulturhus og desuden forslag til indpasning af en dagligvarebutik.

Konkurrencen blev vundet af et konsortium med arkitektfirmaet ”Vandkunsten” i spidsen. Vi mener at det var klart det bedste projekt. Lokalplanprocessen ventes igangsat i begyndelsen af 2013, hvorefter byggerierne kan sættes i gang.


Udflugten til Grubbe Mølle 28.10.12

Udflugten foregik i det smukkeste vejr, men desværre havde kun 5 medlemmer fra vores forening og 3 medlemmer fra vores søsterforening i Ringe lyst til at deltage. Den 81-årige Niels Erik Jervelund viste rundt og fortalte levende om møllernes tidligere brug og den store indsats med restaurering af de to mølleanlæg. I møllerne er ophængt meget instruktive plancher med fotos og tekst. Disse privatejede møller er en stor attraktion for egnen. Et besøg kan anbefales på det varmeste.


21.11.2012

Flemming Brandrup