GENERALFORSAMLING 2010

FORMANDSBERETNING

Generalforsamlingen i By og Land Faaborg og Omegn

Torsdag den 25. november 2010


Velkommen til generalforsamlingen i By og Land. I det følgende vil jeg fortælle forholdsvis kort om årets forløb i bestyrelsesarbejdet og kommentere nogle af de sager vi har arbejdet med inden for foreningens interesseområde: Omsorgen for de kulturhistoriske og æstetiske værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber. Det er ikke alene foreningens opgave at værne om herlighedsværdierne ved det eksisterende. Vi ønsker også at engagere os i de igangværende planer for nybyggeri og udvikling, bl.a. i forbindelse med realiseringen af Masterplanen for Faaborg, og vil arbejde for en æstetisk tilfredsstillende indpasning af nutidigt byggeri i det eksisterende kulturmiljø.


Bestyrelsens sammensætning og foreningens medlemstal:

Efter valget ved generalforsamlingen for 1 år siden konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Christina Riis Hansen som næstformand, Anders Rehde Nielsen som kasserer og Jeanette Brønner som sekretær. Jens Barfod er også medlem af bestyrelsen. Vi har en ubesat post i bestyrelsen, som forhåbentlig kan besættes ved valget i tilslutning til denne generalforsamling.

   Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, og en del er afklaret ved den løbende e-mail korrespondance.

Vi har udsendt to nyhedsbreve, og medlemmerne har modtaget fire numre af landsforeningens meget læseværdige blad ”By og Land”. Der er 83 medlemmer i foreningen, uændret fra sidste år. Nogle er gået ud, men andre er kommet til.


Mødedeltagelse

Formanden og næstformanden deltog lørdag den 6. februar i konferencen: ”Kulturlandskabet under pres – Problemer, udfordringer og værktøjer”, der var arrangeret af landsforeningen og afholdt på Dalum Landbrugsskole. Kulturlandskabet, som vi har kendt det i århundreder, er ændret radikalt i de senere år. Store landbrugsarealer er samlet og udlagt med monokulturer, svinefarmene er blevet større og landsbysamfundene er mange steder i forfald. Det anslås, at der er 160 millioner overflødiggjorte m2 bygningsareal i landbruget, som skal have ny anvendelse eller må nedrives.

Der er store friheder i landbrugsloven, hvorfor grænserne må sættes af kommunerne, hvis man ønsker at sikre de landskabelige og bygningsmæssige kvaliteter bedst muligt.

   Formanden og næstformanden deltog tirsdag den 1. juni i konferencen ”Slip ildsjælene løs!” i Odense, arrangeret af Realdania og Dansk Bygningsarv. Vigtigheden af at støtte lokale ildsjæle, der engagerer sig i at bevare eller revitalisere værdifulde bygninger og kulturmiljøer, blev drøftet, og der var flere gode danske eksempler, bl.a. restaureringen af Jollmands Gaard på Nordals, bådeværft for Han Herred Havbaade ved Slettestrand og indretningen af Herberger i huse og gårde langs Hærvejen.

   Formanden deltog 14.-16. maj i landsforeningens årsmøde og generalforsamling i Svaneke på Bornholm. I tilslutning til mødet var arrangeret en udflugt til Christiansø med kyndig rundvisning ved en af værterne, arkitekt Niels-Holger Larsen. Årsmødet, der var velbesøgt, er refereret i By og Land nr. 87. Foreningens økonomi er rettet op og udgivelsen af By og Land i god gænge med Helge Torm som redaktør. Der var genvalg over hele linjen til bestyrelsen, som yder en meget stor indsats, bl.a. ved deltagelse i diverse ministerielle udvalg vedr. bygningskulturen og rejsning af fredningssager, der kræver en meget betydelig dokumentation og grundig argumentation. Forhåbentlig vil økonomien i fremtiden kunne sikre en bedre bemanding i sekretariatet til sidstnævnte opgave.

   Formanden deltog den 25. september i Formandsmøde i Horsens arrangeret af Landsforeningen.

Temaet var ”Revitalisering af lokalforeningerne- inspiration til at skabe nyt liv i den slumrende lokalforening”. Der var knapt 40 deltagere. En del lokalforeninger har vigende medlemstal og en ”forgubning” af både bestyrelse og medlemsskare. Landsforeningen er nok en paraplyorganisation, men man kan også være personligt medlem af landsforeningen. Nogle lokalforeninger fravælger bladet By og Land for at holde kontingentet nede, hvilket også svækker sammenholdet inden for landsforeningens rammer. Landsforeningen fremlagde en 6-punkt strategi for at fremme kommunernes omsorg for de Bevaringsværdige bygninger:

1.  Brev til kommunen med opfordring til, at der foretages en dækkende SAVE-registrering af 

    bygninger med høj bevaringsværdi, som herefter skal indberettes til Kulturarvsstyrelsens FBB-

   database www.kulturarv.dk/fbb/index. Samtidig opfordres til oprettelse af et Bygningsbevarings-

   råd og et Bygningsforbedringsudvalg.

2. Tilbud til kommunen om at foretage Fotoregistrering af huse med høj bevaringsværdi, der kan

   lægges ind i FBB-databasen. Der er gennemført pilotprojekter i Præstø og Nyborg i samarbejde

   med KUAS. I vores kommune foreligger kun SAVE-registrering af ejendomme opført før 1940 i

   den gamle Faaborg Kommune, som i 1992 fik udarbejdet et Kommuneatlas.

3. Brev til ejere af huse med høj bevaringsværdi vedr. foreningen mv.

4. Oprettelse af et Bygningsbevaringsraad i kommunen med repræsentation fra byrådet, forvalt-

   ningen, By og Land, Det kulturhistoriske Museum og evt. andre lokale interessenter.

   Hovedopgaven er at være sparringspartner for den kommunale planlægning og administration af

   Kulturmiljøer, arkitekturpolitik, bevaringsplanlægning og bevaringsværdige bygninger.

5. SAVE-registrering af alle kommunens bevaringsværdige bygninger.

6. Oprettelse af et Bygningsforbedringsudvalg med repræsentation af kommunale interesser,

   grundejerinteresser og bevaringsinteresser. Udvalget kan bl.a. behandle støtteansøgninger

   om hjælp til vedligeholdelse eller renovering af bevaringsværdige bygninger, der kan modtage

   støtte fra statslige- og kommunale puljer til formålet.

  

Der findes et Bygningsforbedringsudvalg i 23 kommuner, men 75 kommuner, inkl. vores kommune, har ikke et sådant. Vi har både på skrift og ved et møde med det tidligere Teknik- og Miljø udvalg for et par år siden opfordret til nedsættelse af de nævnte udvalg. Det blev også gentaget i forbindelse med foreningens kommentarer til Kommuneplanen. Kommunen svarede, at ”Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Erhvervs- og planudvalget har samme beføjelser som et bygningsforbedringsudvalg. Kommunen vil gerne i dialog med foreningen om behovet for nedsættelse af et bygningsbevaringsråd”. Desuden tilføjede man, at ”Kommunalbestyrelsen synes, at en SAVE registrering af alle bygninger i Faaborg-Midtfyn Kommune vil være et rigtig godt grundlag at have i kommunens lokalplanlægning og byggesagsbehandling. Det er imidlertid meget kostbart at lave sådanne registreringer, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at gennemføre en fuld registrering”. Vi vil tage disse emner op igen ved et møde med Erhvervs- og planudvalget sammen med By og Land Midtfyn, som forhåbentlig kan arrangeres i nær fremtid. Vi overvejer at tilbyde hjælp til den beskrevne fotodokumentation, der vil kræve en stor ekstra indsats af bestyrelsen. Hvis det sættes i værk, kan vi få hjælp fra Landsforeningen og KUAS, men vi må nok også bede om hjælp fra interesserede medlemmer.


Kommuneplanen og nye bevarende lokalplaner


Sammen med landsforeningen gjorde vi indsigelse mod Kommuneplanens muligheder for nybyggeri i parken ved Nakkebølle Sanatorium, der også åbnede mulighed for nedbrydning af sanatoriets tidligere ”liggehaller”, der er trækonstruktioner. Som jeg nævnte ved sidste generalforsamling, har vi undersøgt mulighederne for, at landsforeningen kunne rejse fredningssag. Eftersom ejerne (Fælleseje) modsætter sig en fredning, afstod landsforeningen fra at rejse fredningssag, men man er enig i, at det er et enestående velbevaret sanatoriekompleks, der bør bevares i sin helhed og friholdes fra nybyggeri. Sammen med landsforeningen opfordrede vi derfor til, at de bevaringsværdige bygninger ikke rives ned, således at sammenhængen også er intakt fremover. Kommunen var enig i disse synspunkter, og der blev indført en skærpet formulering i kommuneplanen: ”Sanatoriekomplekset skal bevares, og bygningsvedligeholdelse skal respektere de oprindelige materialer”.

   Den bevarende lokalplan for området ved Dyreborg Havn blev vedtaget i juni måned. Foreningen havde fremsendt en en del indsigelser til forslaget, bl.a. mulighederne for yderlige udstykning og nybyggeri, der vil ændre fiskerlejets åbne karakter mellem skov og strand. Vi foreslog også en opdateret SAVE-registrering af alle huse i området. Indsigelserne er kun fuldt på enkelte punkter. Det er præciseret, at der er forbud mod altaner og balkoner, og græsarealerne øst for havnen (tidligere bredebaner) friholdes for parkering. Foreningens bemærkninger i planlægningsfasen medførte også, at en del karakterfulde træer i området omfattes af bevaringsplanen. Desværre kan lokalplanen ikke hindre, at området ændres betydeligt i fremtiden. Dyreborgvej 87 er nedrevet og et nyt hus er under opførelse. Desuden er der givet tilladelse til nedrivning af Dyreborgvej 93, hvor der foreligger byggetilladelse til et hus længere inde på grunden.

   Lokalplanen for området ved Røde Kro blev også endeligt vedtaget i juni måned. Foreningen havde kun enkelte bemærkninger til denne plan, der blev fulgt ved ændringer i forslaget. Det blev præciseret at huse under 15 m2 skal opføres med træbeklædning. Desuden blev det i planen præciseret at rækken af vejsten på kystsiden ønskes bevaret. Vejdirektoratet vil imidlertid ikke garantere, at man på et tidspunkt må fjerne eller skærme rækværket af hensyn til trafiksikkerheden. Man meddeler dog, at der aktuelt ikke er overvejelser om nedtagning af rækværket og/eller opsætning af et egentligt autoværn. Vejdirektoratet er indstillet på at ”foretage almindelig drift, dvs. maling, af rækværket, men ikke en egentlig vedligeholdelse”. Stenene er nyligt blevt malet hvide og det rustne rækværk er sminket med rød maling.

   Den bevarende lokalplan for Østerbro-kvarteret har været i høring i dette efterår. Det har været et mangeårigt ønske fra foreningen, der formentlig blev opprioriteret da Dommerboligen blev til salg, og man måtte konstatere, at denne meget bevaringsværdige bygning ikke var beskyttet af en bevarende lokalplan. Heldigvis sikrede de nye ejere denne ejendom, der gennemgik en så vellykket restaurering, at det blev Årets Hus 2009. Lokalplanen for hele kvarteret er på mange måder forbilledlig og meget læseværdig. Kvarterets herlighedsværdier beskrives meget engageret, og forhåbentlig vil planens retningslinjer inspirere husejerne til en skånsom vedligeholdelse og restaurering af de mange fine huse. Foreningen havde kun få bemærkninger til planen, bl.a. vedr. tagbelægning på kviste, der som hovedregel bør være af samme art, som taget i øvrigt. Vi foreslog, at forhaverne blev medtaget, så ejerne inspireres til at vedligeholde forhaverne med passende hegning. Ellers omdannes de til flisebelagte parkeringspladser, som det ses i bl.a. Kildetoften.

Det er bemærkelsesværdigt, at planen omfatter en SAVE-registrering af samtlige huse i området, hvorefter 128 er klassificeret som ”høj bevaringsværdi”. Ved et borgermøde om planen foreslog vi, at kommunen sender disse husejere et ”lykønsningsbrev” med et eksemplar af bogen ”Bevaringsværdige bygninger. Sikring af bevaringsværdier”, der kan rekvireres gratis fra Socialministeriet. Foreningen vil også sende en skrivelse til husejerne med orientering om foreningens eksistens og formål, som et positivt signal, der forhåbentlig kan øge forståelsen for bevaringsinteresserne og skaffe nye medlemmer. Det er dog ikke alene de særligt fine huse, der bør være i fokus. En ændring af de ringere eller ligefrem skæmmende huse ville også være til stor gavn for helheden.


Nyskabelser i støbeskeen

Masterplanen for Faaborg er blevet vedtaget, og realiseringen af dele af planen er på vej, trods de økonomisk trange tider.

   Havnebadet ved Havneparken er under planlægning, og financieringen er sikret med støtte fra Realdania. Efter en prækvalifikation er 5 arkitektfirmaer/konsortier blevet udpeget til en konkurrence om udformningen. Det synes også at komme til at omfatte faciliteter for havkajaksejlere, havsvømmere og dykkere. Havnebadet incl. søsportscentret ventes indviet i sommeren 2012.

   Klokketårnet er nu endelig på vej til at blive restaureret. Ved en ihærdig indsats fra menighedsrådet er der skaffet fondsmidler, og kommunen bidrager med 1,2 MKr. Den kyndige bevaringsarkitekt Morten Madsen står for projektet, der bl.a. omfatter en afrensning af tårnmuren for tidligere reparationer med cement, udskiftning af defekte sten og en afsluttende kalkning. Arbejdet forventes at gå igang i det tidlige forår og afsluttes sidst i 2011.

   Byskolen og ”Helios-zonen” langs Jomfrulågen skal efter Masterplanen udvikles til et kulturelt aktivitetscenter for borgere i alle aldre. I første omgang vil man nok udvikle faciliteterne på Byskolen (ungdomsskole, musikskole mv), og der foreligger en idé-skitse udarbejdet af arkitektfirmaet Praksis Arkitekter, Troense.

   By- og Landskabsstyrelsen har nyligt bevilget midler til videreudvikling af planer for mere sammenhængende grønne rum i byen. Det vil også omfatte Masterplanens grønne kile fra Sundsøen til Langelinie/Havneparken med frilægning af en del af Sundrenden.

   Foreningen er ved formanden repræsenteret i det nyetablerede Byforum, der er et netværk af foreninger og organisationer, som skal udvikle initiativer og projekter, der fremmer en positiv udvikling i Faaborg inden for erhverv, turisme, kultur og fritid m.m. Organisationen er ved at finde sin arbejdsform, men det er endnu for tidligt at vurdere Byforums slagkraft.


Skilte- og facadeudvalget

Der har i det forløbne år kun været afholdt 1 møde, hvor udvalget drøftede lokalplanens retningslinjer for udvendige altaner i den gamle by, som er meget generelle. ”Håndværksmæssig korrekt”, ”oprindelig byggestil” er udgangspunktet. Hvis man ser godt efter, er der etableret ganske mange altaner. Nogle meget store og skæmmende, andre bedre tilpassede husets byggestil. Der kan forventes et øget pres for tilladelse til opsætning af altaner, hvorfor byggemyndighedens behandling og rådgivning bør strammes.

   Der er udarbejdet nyt kommissorium for skilte- og facadeudvalgene i Faaborg og Ringe, idet man fra politisk hold ønskede et fælles kommissorium for de to udvalg. Formålet med udvalgene er: 1) At sikre at Faaborg-Midtfyn Kommune følger op på lokalplaner og skilteregulativer inden for udvalgenes kompetenceområder, 2) At vurdere konkrete skilte- og facadesager, 3) At fremme en harmonisk og helhedsorienteret udvikling i bymidten. Udvalget består af 2 repræsentanter fra Handelsstandsforeningen, 1 fra Øhavsmuseet, 1 fra By og Land og 1 sekretær uden stemmeret fra kommunen. Der skal vælges en formand, som i samråd med sekretæren står for indkaldelse og dagsorden til møderne. Udvalget er endnu ikke etableret med valg af formand. Jens Barfod indtræder i det nye udvalg, hvor foreningen tidligere har været repræsenteret ved formanden.

   I den senere tid har der været et par skiltesager, der desværre ikke er behandlet i udvalget. Der er opsat et stort, dominerende skilt på Barlebo Ost i Mellemgade. En lang, hvid, blank plade med meget store bogstaver i skriveskrift, der er klasket op på en eksisterende bræddebeklædning. Et lignende skilt er sat op hos ”Vaffelbageren” i Torvegade. Det er ikke foreneligt med lokalplanens bestemmelser, der forlanger løse bogstaver eller skrift direkte på facaden. Den nye praksis vil kunne skabe præcedens, der vil være et stort æstetisk tilbageskridt. Foreningen har anket over, at skilte- og facadeudvalget ikke har været inddraget i dialogen med husejerne, for at sikre en løsning, der er i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.

   Skilte- og facadeudvalgene fra Ringe og Faaborg, var torsdag den 11. november på udflugt til Haderslev, inviteret af kommunen. Jens Barfod og jeg deltog. Vi blev vist rundt af en meget erfaren arkitekt fra Haderslev kommune, der i mange år havde arbejdet med bygningsbevaring og planlægning af nybyggeri i den fine gamle domkirkeby. Det kan stærkt anbefales at besøge Haderslev, der har gennemført store byfornyelsesprojekter med bevaringshensyn, bl.a. ved at engagere boligforeninger i projekter, der omfattede bygningsrestaurering af bevaringsværdige huse og indpasning af nutidigt boligbyggeri til indretning af almennyttige lejeboliger.


Udflugter og foredrag

I samarbejde med Folkeuniversitetet arrangerede vi den 28. oktober et foredrag ved Overinspektør Peter Dragsbo, Sønderborg Slot, med titlen: ”Hvem opfandt parcelhuskvarteret? Forstadens historie i Danmark – og på Fyn”. Der var ca. 30 deltagere, som fik et levende og engageret indblik i den udvikling, der i nyere tid har sat stort præg på byudviklingen- på godt og ondt.

   Foreningen havde planlagt en udflugt til Den gamle By i Aarhus i slutningen af april, men arrangementet måtte aflyses pga. meget få tilmeldte. I fremtiden vil vi satse på udflugter i nærområdet, der synes mere attraktive.

   Den 30. maj arrangerede By og Land Midtfyn en udflugt til den restaurerede, fredede landarbejderbolig Bremerstente, Brahetrolleborg Vandmølle og Brahetrolleborg Kirke. Vore medlemmer var inviteret med, og der var omkring 30 deltagere. Sognepræst Ole Buhl Nielsen fortalte levende om Brahetrolleborgs historie og det oprindelige cistercienserkloster, Holme Kloster.

   By og Land Midtfyn inviterede os også med på udflugt til den restaurerede Hudevad Smedje med efterfølgende vandring i det store naturgenopretningsprojekt i Tarup-Davinde grusgravene. Jeg kunne ikke deltage, så jeg ved ikke nærmere om arrangementet, der desværre nok blev præget af en regnfuld dag.

   Vi arbejder nu på en udflugt i foråret 2011 til 6 gamle bondegårde, hvoraf de fire er fredede:

Birkelundgaard, Enggaarden og Gammel Strand i Svanninge, Solbjerggaard i Millinge, Vilhelms Gave i Svanninge Nørremark og Stormgården i Håstrup. Formanden i foreningen ”Stråtag” og medlem af landsforeningens bestyrelse, Torben Lindegaard, har givet tilsagn om at guide på turen. Vi regner med, at det bliver i begyndelsen af maj, og håber naturligvis, at det vil tiltrække mange deltagere.


Projektet ”Bygningskultur 2015”

Med vedtagelsen af finansloven for 2010 tog Folketinget initiativ til en gennemgang af landets ca. 9000 fredede bygninger. KUAS vil vurdere samtlige huses fredningsværdier og foreslå en handleplan der sikrer bevaringsværdierne. Med en bevilling på 27 MKr fra Realdania er dette initiativ nu udbygget til også at omfatte landets ca. 300.000 ejendomme med høj bevaringsværdi.

Projektet ”Bygningskultur 2015” beskrives på www.bygningskultur.dk. Dette projekt tilrettelægges i et samarbejde mellem KUAS, Kommunernes Landsforening, Realdania og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur med Dansk Bygningsarv som sekretariat. Det er endnu uklart, hvordan man konkret vil gribe det an, men når turen kommer til Faaborg-Midtfyn Kommune vil vi formentlig blive inddraget på en eller anden måde.


22.11.10

Flemming Brandrup