FORMÅL OG VIRK

By og Land- Faaborg og omegn er en lokalforening under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (www.byogland.dk). Lokalforeningens overordnede formål fremgår af vedtægternes §2 stk. 1-5.


Landsforeningens formål søges varetaget lokalt i Faaborg-Midtfyn kommune i samarbejde med By og Land- Midtfyn. By og Land- Faaborg og omegn har fokus på den gamle Faaborg kommune og tidligere Broby kommune, mens By og Land- Midtfyn omfatter de øvrige dele af kommunen.


Foreningens bestyrelse bedømmer lokalplansager, lokalplandispensationer, høringer etc. med særligt fokus på bevaringsværdige bygninger, bygningsomgivelser og by- og kulturmiljøer.


Kommuneplan 2009 (incl. masterplan for Faaborg), der forventes udsendt til høring primo 2009, vil blive nøje vurderet ud fra bevaringshensyn og foreningens øvrige formål. I planlægningsfasen har foreningen påpeget vigtigheden af at indarbejde informationerne fra Kommuneatlas Faaborg (bevaringsværdier og bygninger 1992) i Kommuneplanen vedrørende bygninger med høj bevaringsværdi. Foreningen har desuden opfordret til at registreringen af bevaringsværdier (SAVE-registrering) af bygninger fra før 1940 udstrækkes til hele kommunen i de kommende år.


Foreningen er repræsenteret i Facade- og skilteudvalget i Faaborg, der er nedsat af udvalget for Teknik og miljø, med henblik på at fastholde intentionerne og bevaringsbestemmelserne i lokalplan 3.88 (Bevarende lokalplan for Faaborg Bymidte), specielt i dispensationssager. Udvalget, der virker i regi af afdelingen for Plan og kultur, har repræsentation fra Handelsstandsforeningen, Faaborg Kulturhistoriske Museer og By og Land. Udvalgets kommissorium er under revision og aktuelt under politisk behandling.


Foreningens medlemmer skal have særlig opmærksomhed på ejendomme med høj bevaringsværdi, der kan begrunde et fredningsforslag. Dette vurderes i samarbejde med landsforeningen, som ifølge Bygningsfredningsloven har ret til at forelægge fredningsforslag for Det Særlige Bygningssyn. Foreningen bør også følge bevaringstilstanden af de fredede ejendomme i kommunen og kontakte Kulturarvsstyrelsen, hvis forfaldet er alarmerende.


Foreningen og dens medlemmer bør engagere sig aktivt i medierne for at skabe opmærksomhed om bygningsbevaring og bevaring af værdifulde kulturmiljøer i kommunen. Aktuelt har foreningen bl.a. presset på for udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for Østerbrogade-kvarteret i Faaborg.


Medlemmerne søges inspireret ved afholdelse af medlemsmøder, udflugter, nyhedsbreve og  udsendelse af landsforeningens medlemsblad By og Land, der udkommer med 4 numre årligt.